Vrácení zboží

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy doporučujeme využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).
Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu prodejny, ze které Vám bylo původně zboží odesláno.
V případě, že objednávku obdržíte z více prodejen, zboží odešlete na jednu z nich.
(adresu naleznete v hlavičce účtenky - nahoře) nebo doručit osobně na kteroukoliv prodejnu A3 SPORT.


Například Vám bylo doručeno zboží z prodejny A3 SPORT z nákupního centra GALERIE HARFA ,Českomoravská 2420/15A, 190 93 PRAHA 9 - Libeň.
Správná adresa pro doručení je tedy:

A3 SPORT

OC GALERIE HARFA
ČESKOMORAVSKÁ 2420/15A,
190 93 PRAHA 9 - LIBEŇ

Špatná adresa pro doručení je uvedení nákupního centra bez označení A3 SPORT.Na stránkách A3 SPORT.CZ můžete elektronicky vyplnit formulář pro odstoupení od Smlouvy, který si vytiskněte, případně opište a doručte současně se zbožím. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od Smlouvy:
Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení
o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých
v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme  po obdržení vráceného zboží.V případě vrácení zboží na prodejně,vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste zboží přinesl na prodejnu, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých.Převzetí zboží:
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží můžete předat také osobně na kterékoliv prodejně A3 SPORT.

Náklady spojené s vrácením zboží:
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat
s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo byt (dále jen „Náhrada“).
Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené
o Náhradu.

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

  • obuv nemá originální krabici
  • oblečení je bez původních štítků, visaček
  • zboží je vyprané
  • zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
  • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
  • zboží není schopné dalšího prodeje

PDF Formulář pro odstoupení od smlouvy